Γράφει ο Ioannis Maidanos / By Ioannis Maidanos GR/EN ↓

Η Collage συμμετείχε στην διημερίδα που πραγματοποίησε το γραφείο <<Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020>> στις 16 και 17 Απριλίου 2019 στη Λέσβο, με τίτλο << Πολιτισμός και Ευκαιρίες Χρηματοδότησης μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων>>.

Ο κύριος στόχος ήταν να αποκτήσουν οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί φορείς τις πληροφορίες και την τεχνογνωσία ώστε να παράγουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα projects που ετοιμάζει η <<Δημιουργική Ευρώπη>>,  αναφορικά με τις πολιτιστικές δράσεις  στη Λέσβο, αρχικά, και στη συνέχεια σε άλλες χώρες. Σημαντική αναφορά υπήρξε στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού στο νησί της Λέσβου αλλά και την διάδοση και εφαρμογή των δυνατοτήτων της τέχνης του κολλάζ.

Την πρώτη ημέρα έγινε συνάντηση Πολιτιστικών και Δημιουργικών Φορέων Λέσβου στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, με εισηγήσεις ομιλητών πάνω στην :

 • Κινητικότητα καλλιτεχνών και πολιτιστικών ομάδων.
 • Διεύρυνση του κοινού μέσω διαρκούς πληροφόρησης πολιτιστικών δράσεων.
 • Ανάπτυξη πολιτιστικών δεξιοτήτων (ψηφιοποίηση, νέα μοντέλα, κατάρτιση και εκπαίδευση).
 • Διαπολιτισμικό διάλογο, ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων.
 • Πολιτιστική χορηγία ως εργαλείο χρηματοδότησης δημοσίων και ιδιωτικών φορέων.

Την δεύτερη μέρα επισκεφθήκαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης, όπου έγινε η παρουσίαση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που χρηματοδοτούν τον πολιτισμό όπως τα:

 • ERASMUS
 • URBACT
 • LIFE
 • COSME
 • Ευρώπη για τους πολίτες

Οι εκπρόσωποι των προγραμμάτων μετά τις παρουσιάσεις συζήτησαν με τους συμμετέχοντες και έδωσαν πρακτικές συμβουλές για τις διαδικασίες και ενέργειες  που απαιτούνται ώστε να μπορέσουν να προκύψουν Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του προγράμματος:

http://creative-europe.culture.gr/en/

______________________________________________________

Collage participated in a two-day conference held by the department of the cultural and audiovisual sector “Creative Europe 2014-2020”. The event that took place in Lesvos on 16-17 April 2019, was entitled “Culture and Funding Opportunities through European Programmes”.

The main objective was for the cultural and creative agencies to acquire the information and know-how, in order to implement projects financed by the “Creative Europe 2014-2020”, in the best possible way. An important reference was made to the development of cultural tourism on the island of Lesvos, but also to the knowledge spreading of the art of collage.

On the first day, there was a meeting of Cultural and Creative Organisations of Lesvos at the Museum of Industrial Olive Production of Lesvos, followed by a presentation on:

 • Mobility of artists and cultural groups.
 • Broadening audiences through continuous information on cultural activities.
 • Developing cultural skills (digitalisation, new models, training and education).
 • Intercultural dialogue, integration of immigrants and refugees.
 • Cultural sponsorship as a financing tool for public and private entities.

On the second day we visited the Archaeological Museum of Mytilene, where took place a presentation of various European programmes, through which cultural events are being financed:

 • ERASMUS
 • URBACT
 • LIFE
 • COSME
 • Europe for citizens

The hosts of the event discussed with the participants and gave practical advice on the procedures and actions  which are required to be able to obtain European fundings.

For more information about the program’s actions:

http://creative-europe.culture.gr/en/