Χωρίς κατηγορία

Waiting Nothing

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 Ν.2121/1993 απαγορεύεται η αναπαραγωγή των έργων με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, η διασκευή, η προσαρμογή ή άλλες μετατροπές του έργου, η παρουσίαση του έργου στο κοινό και η δημόσια εκτέλεση του έργου, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του δημιουργού. 
Because prejudices are a form of emotional learning, it is possible to re-iterate, although it takes time and we can not achieve such a result with a seminar on diversity. But what can change things is to support the companionship and everyday efforts of people from different social backgrounds to achieve a common goal.
Daniel Goleman, emmotional intelligence.
'' Επειδή οι προκαταλήψεις είναι μια μορφή συναισθηματικής μάθησης, είναι δυνατή η επαναμάθηση, αν και χρειάζεται χρόνος και δεν μπορούμε με ένα σεμινάριο περί διαφορετικότητας θα πετύχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Αυτό όμως που μπορεί να αλλάξει τα πράματα είναι η στήριξη της συντροφικότητας και των καθημερινών προσπαθειών των ανθρώπων από διαφορετικά κοινωνικά υπόβαθρα, για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.''  
Daniel Goleman, από το βιβλίο του ”η συναισθηματική νοημοσύνη”